Deze pagina is nooit compleet. Aanvullingen? Mail de link naar het artikel graag!

Clinical Characteristics

A - Z

A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features

Publication date 28 February 2020

 • The coronavirus diseases in children are usually mild and epidemiological exposure is a key clue to recognize pediatric case. Prolonged virus shedding is observed in respiratory tract and feces at the convalescent stage.

Nederlands

 • De coronavirusziekten bij kinderen zijn doorgaans mild en epidemiologische blootstelling is een belangrijke aanwijzing om een ​​pediatrisch geval te herkennen. Langdurige virusuitscheiding wordt waargenomen in de luchtwegen en de ontlasting in het herstellende stadium.
A Case Series Of Children With 2019 Novel Coronavirus Infection Clinical And Epidemiological Features
PDF – 798,8 KB 543 downloads

A comparative‐descriptive analysis of clinical characteristics in 2019‐coronavirus‐infected children and adults

Publication date

 • In conclusion, our multi‐dimensional study demonstrates that children with 2019‐nCoV infection present a clinical picture which is often distinct from that of adults. Knowledge of these differences will be helpful for the clinical diagnosis of 2019‐nCoV disease and for a future discussion on age‐specific coronavirus infection.

Nederlands

 • Concluderend toont ons multidimensionale onderzoek aan dat kinderen met een 2019-nCoV-infectie een ziektebeeld vertonen dat vaak verschilt van dat van volwassenen. Kennis van deze verschillen zal nuttig zijn voor de klinische diagnose van 2019-nCoV-ziekte en voor een toekomstige discussie over leeftijdsspecifieke coronavirusinfectie.
A Comparative Descriptive Analysis Of Clinical Characteristics In 2019 Coronavirus Infected Children And Adults
PDF – 875,9 KB 564 downloads

Ask the Expert: What are the presenting signs and symptoms in children with confirmed COVID-19 disease?

Ask The Expert What Are The Presenting Signs And Symptoms In Children With Confirmed COVID 19 Disease
PDF – 279,1 KB 550 downloads

Characteristics and Outcomes of Children With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care Units

Publication date 11 May 2020

 • This early report describes the burden of COVID-19 infectionin North American PICUs and confirms that severe illness in children is significant but far lessfrequent than in adults. Prehospital comorbidities appear to be an important factor inchildren. These preliminary observations provide an important platform for larger and moreextensive studies of children with COVID-19 infection.

Nederlands

 • Dit vroege rapport beschrijft de last van COVID-19-infectie bij Noord-Amerikaanse PICU's en bevestigt dat ernstige ziekte bij kinderen significant maar veel minder frequent is dan bij volwassenen. Prehospitaal comorbiditeiten lijken een belangrijke factor te zijn voor kinderen. Deze voorlopige observaties vormen een belangrijk platform voor grotere en uitgebreidere onderzoeken bij kinderen met een COVID-19-infectie.
Characteristics And Outcomes Of Children With Coronavirus Disease 2019 COVID 19 Infection Admitted To US And Canadian Pediatric Intensive
PDF – 499,6 KB 537 downloads

Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention

Publication date 24 February 2020

Characteristics Of And Important Lessons From The Coronavirus Disease 2019 COVID 19 Outbreak In China
PDF – 349,9 KB 525 downloads

Characteristics of Hospitalized Pediatric COVID-19 Cases — Chicago, Illinois, March – April 2020

Publication june 2020

 • Case series of 64 COVID-19 cases in children in Chicago. In 15 households with transmission data, 73% adult-to-child, 13% child-to-child, & 13% child-to-adult. Almost all cases occurred when schools were closed, so less opportunity for children to introduce virus.

Nederlands

 • Case-serie van 64 COVID-19-gevallen bij kinderen in Chicago. In 15 huishoudens met transmissiegegevens, 73% van volwassene op kind, 13% van kind op kind en 13% van kind op volwassene. Bijna alle gevallen deden zich voor toen scholen waren gesloten, dus kinderen minder kans hadden om het virus te introduceren.
Characteristics Of Hospitalized Pediatric COVID 19 Cases Chicago Illinois March April 2020
PDF – 520,9 KB 504 downloads

Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding

Publication date 13 March 2020

 • Mild and atypical presentations of the infection in children may make it difficult to detect. Indeed, all the patients reported here were found through screening of suspected cases.
 • We also observed positive real-time RT–PCR results in rectal swabs in eight out of ten pediatric patients, which remained detectable well after nasopharyngeal swabs turned negative, suggesting that the gastrointestinal tract may shed virus and fecal–oral transmission may be possible. Indeed, fecal–oral transmission does exist with other respiratory viruses. These findings also suggest that rectal swab-testing may be more useful than nasopharyngeal swab-testing in judging the effectiveness of treatment and determining the timing of termination of quarantine.

Nederlands

 • Milde en atypische presentaties van de infectie bij kinderen kunnen het moeilijk maken om op te sporen. Alle hier gerapporteerde patiënten werden inderdaad gevonden door screening van vermoedelijke gevallen.
 • We hebben ook positieve real-time RT-PCR-resultaten waargenomen in rectale uitstrijkjes bij acht van de tien pediatrische patiënten, die goed aantoonbaar bleven nadat nasofaryngeale uitstrijkjes negatief waren geworden, wat suggereert dat het maagdarmkanaal virussen en fecale-orale transmissie kan afgeven. Er is inderdaad sprake van fecale-orale overdracht met andere respiratoire virussen. Deze bevindingen suggereren ook dat het testen van rectale uitstrijkjes nuttiger kan zijn dan het testen van nasofaryngeale uitstrijkjes bij het beoordelen van de effectiviteit van de behandeling en het bepalen van het moment waarop de quarantaine wordt beëindigd.
Characteristics Of Pediatric SARS Co V 2 Infection And Potential Evidence For Persistent Fecal Viral Shedding
PDF – 3,7 MB 588 downloads

Children with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) A Review of Demographic, Clinical, Laboratory and Imaging

 • Most research findings regarding adult cases, which are not always transferrable to children. In this review, we evaluated the demographic, clinical, laboratory and imaging features from 2,597 pediatric patients of COVID-19 that reported recently.
 • We found that even lymphopenia was the most common lab finding in adults, it infrequently occurred in children (9.8%).
 • Moreover, elevated creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) was much more commonly observed in children (27.0%) than that in adults, suggesting that heart injury would be more likely to happen in pediatric patients.

Nederlands:

 • De meeste onderzoeksresultaten gaan over volwassenen gevallen, en zijn niet altijd van toepassing op kinderen. In deze review hebben we de demografische, klinische, laboratorium- en beeldvormingskenmerken geëvalueerd van 2.597 pediatrische patiënten van COVID-19 die onlangs zijn gerapporteerd.
 • We ontdekten dat zelfs lymfopenie, wat de meest voorkomende laboratoriumbevinding was bij volwassenen was, niet vaak voorkwam bij kinderen (9,8%).
 • Verder werd verhoogde creatinekinase MB iso-enzym (CK-MB) veel vaker waargenomen bij kinderen (27,0%) dan bij volwassenen, wat suggereert dat hartletsel waarschijnlijker optreden zal bij kinderen.
Children With Coronavirus Disease 2019 COVID 19 A Review Of Demographic Clinical Laboratory And Imaging
PDF – 738,5 KB 512 downloads

Children's role in pandemic is still a puzzle

Publication date 8 May 2020

Childrens Role In Pandemic Is Still A Puzzle
PDF – 289,2 KB 636 downloads

Clinical and CT features in pediatric patients with COVID‐19 infection: Different points from adults

Publication date 5 March 2020

 • In a clinical setting, pharyngeal swab COVID‐19 virus nucleic acid detection is an important basis for diagnosis. However, due to the limitation of sampling materials, especially in the early stage of the disease, the positive rate is relatively low. Therefore, early diagnosis is of great significance for further rational management and clinical treatment of children.
 • Moreover, since most of the pediatric patients are mild cases, plain chest X‐ray often fails to show the lesions or the detailed features, leading to misdiagnosis or missed diagnosis. Therefore, early chest CT examination is very necessary. In some pediatric patients with a negative nucleic acid of COVID‐19 virus, we managed them as suspected patients according to the typical lesions shown on chest CT, which could provide evidence not only for early treatment to the children but also for effectively isolating the source of infection.

Nederlands

 • In een klinische setting is COVID-19-virusnucleïnezuurdetectie met keelholte uitstrijkjes een belangrijke basis voor diagnose. Vanwege de beperking van de bemonsteringsmaterialen, vooral in het vroege stadium van de ziekte, is het positieve percentage echter relatief laag. Daarom is vroege diagnose van groot belang voor verder rationeel beheer en klinische behandeling van kinderen.
 • Bovendien, aangezien de meeste pediatrische patiënten milde gevallen zijn, laat gewone thoraxfoto vaak de laesies of de gedetailleerde kenmerken niet zien, wat leidt tot een verkeerde diagnose of gemiste diagnose. Daarom is een vroeg CT-onderzoek van de borst zeer noodzakelijk. Bij sommige pediatrische patiënten met een negatief nucleïnezuur van het COVID-19-virus, hebben we ze als vermoedelijke patiënten behandeld volgens de typische laesies op de CT-thorax, die niet alleen bewijs kunnen leveren voor vroege behandeling van de kinderen, maar ook voor het effectief isoleren van de bron van infectie.
Clinical And CT Features In Pediatric Patients With COVID 19 Infection Different Points From Adults
PDF – 657,5 KB 553 downloads

Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study

Publication date 25 March 2020

 • In conclusion, our study shows that paediatric patients with COVID-19 have a simple transmission mode, either by close contact with infected adults or by exposure to epidemic areas. Although fever, dry cough, and mild pneumonia are common manifestations, nearly half of patients have neither obvious symptoms nor abnormal
  radiological findings. The proportion of asymptomatic cases indicates the difficulty in identifying paediatric patients without clear epidemiological information.
 • Although all paediatric patients in our cohort had mild or moderate type of COVID-19, the large proportion of asymptomatic children indicates the difficulty in identifying paediatric patients who do not have clear epidemiological information, leading to a dangerous situation in community-acquired infections.

Nederlands

 • Concluderend laat ons onderzoek zien dat pediatrische patiënten met COVID-19 een eenvoudige transmissiewijze hebben, hetzij door nauw contact met geïnfecteerde volwassenen of door blootstelling aan epidemische gebieden. Hoewel koorts, droge hoest en milde longontsteking veel voorkomende verschijnselen zijn, heeft bijna de helft van de patiënten geen duidelijke abnormale symptomen of radiologische bevindingen. Het aantal asymptomatische gevallen duidt op de moeilijkheid om pediatrische patiënten te identificeren zonder duidelijke epidemiologische informatie. Hoewel alle pediatrische patiënten in ons cohort een milde of matige vorm van COVID-19 hadden, duidt het grote aantal asymptomatische kinderen op de moeilijkheid om pediatrische patiënten te identificeren die geen duidelijke epidemiologische informatie hebben, wat leidt tot een gevaarlijke situatie bij door de gemeenschap verworven infecties.
Clinical And Epidemiological Features Of 36 Children With Coronavirus Disease 2019 COVID 19 In Zhejiang China
PDF – 769,8 KB 552 downloads

Clinical Characteristics of 5 COVID-19 Cases With Non-respiratory Symptoms as the First Manifestation in Children

Publication date 5 May 2020

Clinical Characteristics Of 5 COVID 19 Cases With Non Respiratory Symptoms As The First Manifestation In Children
PDF – 590,7 KB 554 downloads

Clinical characteristics of a case series of children with coronavirus disease 2019

Publication date 24 March 2020

 • Our study indicated that COVID‐19 children present less severe symptoms and have better outcomes.

Nederlands

 • Uit onze studie bleek dat COVID-19-kinderen minder ernstige symptomen vertonen en betere resultaten hebben.
Clinical Characteristics Of A Case Series Of Children With Coronavirus Disease 2019
PDF – 246,6 KB 574 downloads

Clinical Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Hubei, China

Publication date 24 March 2020

 • It was concluded that children were susceptible to COVID-19 like adults, while the clinical presentations and outcomes were more favorable in children. However, children less than 3 years old accounted for majority cases and critical cases lied in this age group, which demanded extra attentions during home caring and hospitalization treatment.

Nederlands

 • Er werd geconcludeerd dat kinderen net als volwassenen vatbaar waren voor COVID-19, terwijl de klinische presentaties en resultaten gunstiger waren bij kinderen. Echter, kinderen jonger dan 3 jaar waren verantwoordelijk voor meerderheid van de gevallen en kritieke gevallen logen in deze leeftijdsgroep, wat extra aandacht vereiste tijdens de thuiszorg en ziekenhuisopname.
Clinical Characteristics Of Children With Coronavirus Disease 2019 In Hubei China
PDF – 867,0 KB 556 downloads

Clinical characteristics of COVID-19 in children compared with adults in Shandong Province, China

Publication date 24 March 2020

 • The clinical symptoms of children are mild, there is substantial lung injury even among children, but that there is less clinical disease, perhaps because of a less pronounced inflammatory response, and that the occurrence of this pattern appears to inversely correlate with age.

Nederlands

 • De klinische symptomen van kinderen zijn mild, er is zelfs bij kinderen aanzienlijke longbeschadiging, maar dat er minder klinische ziekte is, misschien vanwege een minder uitgesproken ontstekingsreactie, en dat het voorkomen van dit patroon omgekeerd evenredig lijkt te zijn met de leeftijd.
Clinical Characteristics Of COVID 19 In Children Compared With Adults In Shandong Province China
PDF – 906,1 KB 542 downloads

Clinical characteristics of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in newborns, infants and children

Publication date 10 March 2020

 • Children with COVID-19 infection may be asymptomatic or have fever, dry cough, and fatigue, with a few upper respiratory symptoms, including nasal congestion and runny nose; some patients have gastrointestinal symptoms, including abdominal discomfort, nausea, vomiting, abdominal pain, and diarrhea. Most infected children have
  mild clinical manifestations, and the prognosis is good. Most of the pediatric patients have recovered within 1-2 weeks after onset.
 • SARS-CoV-2 is highly contagious. Although the number of reported pediatric patients is small at this point, children are vulnerable to the infection. The importance to increase awareness, reinforce infection control measures, and perform health management within the families can never be overemphasized.

Nederlands

 • Kinderen met een COVID-19-infectie kunnen asymptomatisch zijn of koorts, droge hoest en vermoeidheid hebben, met enkele symptomen van de bovenste luchtwegen, waaronder verstopte neus en loopneus; sommige patiënten hebben gastro-intestinale symptomen, waaronder buikpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. De meeste besmette kinderen hebben milde klinische manifestaties en de prognose is goed. De meeste pediatrische patiënten zijn binnen 1-2 weken na aanvang hersteld.
 • SARS-CoV-2 is zeer besmettelijk. Hoewel het aantal gemelde pediatrische patiënten op dit moment klein is, zijn kinderen kwetsbaar voor de infectie. Het belang om het bewustzijn te vergroten, infectiebeheersingsmaatregelen te versterken en gezondheidsbeheer binnen de families uit te voeren, kan nooit genoeg worden benadrukt.
Clinical Characteristics Of Novel Coronavirus Disease 2019 COVID 19 In Newborns Infants And Children
PDF – 212,1 KB 562 downloads

Cluster of COVID-19 in northern France: A retrospective closed cohort study

Cluster Of COVID 19 In Northern France A Retrospective Closed Cohort Study
PDF – 343,3 KB 538 downloads

Community Transmission of SARS-CoV-2 at Two Family Gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020

Publication date 17 April 2020

Community Transmission Of SARS Co V 2 At Two Family Gatherings
PDF – 131,7 KB 567 downloads

Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020

Publication date

Coronavirus Disease 2019 In Children
PDF – 133,4 KB 505 downloads

Coronavirus (COVID-19) Infection Survey pilot: England, 14 May 2020

 • There is no evidence of differences in the proportions testing positive between the age categories 2 to 19, 20 to 49, 50 to 69 and 70 years and over.

Nederlands

 

 • Er zijn geen aanwijzingen voor verschillen in de proporties positief getesten tussen de leeftijdscategorieën 2 tot 19 jaar, 20 tot 49, 50 tot 69 en 70 jaar en ouder.

 

Coronavirus COVID 19 Infection Survey Pilot England 14 May 2020
PDF – 345,6 KB 545 downloads

Coronavirus Infections in Children Including COVID-19: An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children

Publication date

Coronavirus Infections In Children Including COVID 19 An Overview
PDF – 704,6 KB 562 downloads

COVID-19 Diagnostic and Management Protocol for Pediatric Patients

Publication date

COVID 19 Diagnostic And Management Protocol For Pedriatric Patients
PDF – 1,5 MB 584 downloads

COVID-19 in Children: Clinical Approach and Management

Publication date

COVID 19 In Children Clinical Approach And Management
PDF – 664,6 KB 561 downloads

COVID-19 in Children: Initial Characterization of the Pediatric Disease

Publication date

COVID 19 In Children Initial Characterization Of The Pediatric Disease
PDF – 393,4 KB 529 downloads

COVID-19 in children: the link in the transmission chain

COVID 19 In Children The Link In The Transmission Chain
PDF – 176,3 KB 497 downloads

COVID-19 virus and children: What do we know?

Publication date

COVID 19 Virus And Children What Do We Know
PDF – 241,9 KB 594 downloads

Clinical Manifestations of Children with COVID‐19: a Systematic Review

Publication 4 june

Clinical Manifestations Of Children With COVID 19 A Systematic Review
PDF – 314,4 KB 544 downloads

Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China

Publication date

Detection Of Covid 19 In Children In Early January 2020 In Wuhan China
PDF – 304,4 KB 524 downloads

Detection of Novel Coronavirus by RT-PCR in Stool Specimen from Asymptomatic Child, China

Publication date june 2020

 • We report an asymptomatic child who was positive for a coronavirus by reverse transcription PCR in a stool specimen 17 days after the last virus exposure. The child was virus positive in stool specimens for at least an additional 9 days. Respiratory tract specimens were negative by reverse transcription PCR.
 • Our finding of multiple positive stool specimens in this case similarly raises the concern that stool from COVID-19 patients might serve as another vehicle for virus transmission.

Nederlands

 • We rapporteren een asymptomatisch kind dat positief was voor coronavirus door middel van reverse transcriptie-PCR in een ontlastingsmonster 17 dagen na de laatste blootstelling aan het virus. Het kind was ten minste nog eens 9 dagen viruspositief in ontlastingsmonsters. Luchtwegmonsters door reverse transcriptie-PCR waren echter negatief.
 • Onze bevinding van meerdere positieve ontlastingsmonsters in dit geval wekt de bezorgdheid dat ontlasting van COVID-19-patiënten als een ander medium voor virusoverdracht zou kunnen dienen.
Detection Of Novel Coronavirus By RT PCR In Stool Specimen From Asymptomatic Child China
PDF – 508,9 KB 508 downloads

Dynamics of faecal SARS-CoV-2 in infected children during the convalescent phase

Publication date

 • It might be possible that asymptomatic children infected with SARS-CoV-2 go undetected and represent as important contributors to virus transmission in the community, causing the pandemic to propagate. Aggressive efforts should be made to prevent spreading of the infection in schoolyard environments.

Nederlands

 • Het is mogelijk dat asymptomatische kinderen die besmet zijn met SARS-CoV-2 onopgemerkt blijven en een belangrijke bijdrage leveren aan de overdracht van virussen in de gemeenschap, waardoor de pandemie zich kan verspreiden. Er moeten agressieve inspanningen worden geleverd om verspreiding van de infectie in schoolpleinomgevingen te voorkomen.
Dynamics Of Faecal SARS Co V 2 In Infected Children During The Convalescent Phase
PDF – 377,4 KB 536 downloads

Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China

Publication date 16 March 2020

 • Children at all ages appeared susceptible to COVID-19, and there was no significant gender difference. Although clinical manifestations of children’s COVID-19 cases were generally less severe than those of adults’ patients, young children, particularly infants, were vulnerable to infection.
 • Furthermore, this study provides strong evidence for human-to-human transmission.
 • To the best of our knowledge, this is the first retrospective study on the epidemiological characteristics and transmission dynamics of children’s COVID-19 in China. As most of these children were likely to expose themselves to family members and/or other children with COVID-19, it clearly indicates person-to-person transmission.

Nederlands

 • Kinderen van alle leeftijden leken vatbaar voor COVID-19 en er was geen significant geslachtsverschil. Hoewel klinische manifestaties van COVID-19-gevallen bij kinderen over het algemeen minder ernstig waren dan die van patiënten met volwassenen, waren jonge kinderen, met name zuigelingen, kwetsbaar voor infectie. 
 • Bovendien levert deze studie sterk bewijs voor overdracht van mens op mens.
 • Voor zover wij weten, is dit het eerste retrospectieve onderzoek naar de epidemiologische kenmerken en transmissiedynamiek van COVID-19 van kinderen in China. Aangezien de meeste van deze kinderen zich waarschijnlijk zouden blootstellen aan familieleden en / of andere kinderen met COVID-19, duidt dit duidelijk op overdracht van persoon tot persoon.
Epidemiological Characteristics Of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease In China
PDF – 1,9 MB 523 downloads

Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study

Publication date

 • Analyses of how cases are detected, and use of data on individuals exposed but not infected, indicate that infection rates in young children are not lower than the population average (even if rates of clinical disease are).
 • Moreover, children are at a similar risk of infection to the general population, although less likely to have severe symptoms; hence they should be considered in analyses of transmission and control.
 • These results shed further light on how SARS-CoV-2 is transmitting, how severe it is, and how effective control measures can be in specific contexts. We provide a key piece of evidence supporting intensive contact tracing and highlighting that children might be an important target for interventions aimed at reducing transmission, even if they do not get sick.
 • Notably, the rate of infection in children younger than 10 years (7·4%) was similar to the population average (6·6%).
 • Moreover, children are at a similar risk of infection to the general population, although less likely to have severe symptoms; hence they should be considered in analyses of transmission and control.

Nederlands

 • Analyses van hoe gevallen worden opgespoord, en het gebruik van gegevens over blootgestelde maar niet-geïnfecteerde personen, geven aan dat het infectiepercentage bij jonge kinderen niet lager is dan het populatiegemiddelde (zelfs als het percentage klinische ziekten dat wel is).
 • Bovendien lopen kinderen een vergelijkbaar infectierisico als de algemene bevolking, hoewel ze minder vaak ernstige symptomen hebben; daarom moeten ze worden overwogen in analyses van transmissie en controle.
 • Deze resultaten werpen meer licht op hoe SARS-CoV-2 zich verspreidt, hoe ernstig het is en hoe effectieve beheersmaatregelen in specifieke contexten kunnen zijn. We leveren een belangrijk bewijsstuk ter ondersteuning van intensieve contacttracering en benadrukken dat kinderen een belangrijk doelwit kunnen zijn voor interventies om de overdracht te verminderen, zelfs als ze niet ziek worden.
 • Met name het besmettingspercentage bij kinderen jonger dan 10 jaar (7,4%) was vergelijkbaar met het populatiegemiddelde (6,6%).
 • Bovendien lopen kinderen een vergelijkbaar infectierisico als de algemene bevolking, hoewel ze minder vaak ernstige symptomen hebben; daarom moeten ze worden overwogen in analyses van transmissie en controle.
Epidemiology And Transmission Of COVID 19 In 391 Cases And 1286 Of Their Close Contacts In Shenzhen China A Retrospective Cohort Study
PDF – 7,1 MB 431 downloads

Epidemiology of COVID-19 Among Children in China

Publication date

Epidemiology Of COVID 19 Among Children In China
PDF – 1,7 MB 585 downloads

Expected impact of reopening schools after lockdown on COVID-19 epidemic in Île-de-France

Preprint

 • Reopening schools after lifting lockdown will likely lead to an increase in the number of COVID-19 cases in the following 2 months, even with lower transmissibility of children, yet protocols exist thatwould allow maintaining the epidemic under control without saturating the healthcare system.
 • Reopening would require however large-scale trace and testing to promptly isolate cases, in addition to moderate social distancing interventions.

Nederlands:

 • Heropening van scholen na opheffing van de blokkering zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het aantal gevallen van COVID-19 in de volgende 2 maanden, zelfs met een lagere overdraagbaarheid van kinderen, maar er bestaan ​​protocollen die het mogelijk zouden maken de epidemie onder controle te houden zonder de gezondheidszorg te verzadigen.
 • Heropening vereist echter grootschalige tracering en tests om gevallen snel te isoleren, naast gematigde sociale afstandsinterventies.
Expected Impact Of Reopening Schools After Lockdown On COVID 19 Epidemic In Ile De France
PDF – 5,6 MB 538 downloads

First Pediatric Case of Coronavirus Disease 2019 in Korea

Publication date

First Pediatric Case Of Coronavirus Disease 2019 In Korea
PDF – 2,1 MB 495 downloads

Geospatial  precision  simulations  of  community  confined  human interactions  during  SARS-CoV-2 transmission  reveals  bimodal intervention outcomes

Geospatial Precision Simulations Of Community Confined Human Interactions During SARS Co V 2 Transmission Reveals Bimodal Intervention O
PDF – 14,1 MB 558 downloads

Household transmission of SARS-CoV-2

Publication date 21 April 2020

 • In conclusion, SARS-CoV-2 induced a secondary transmission among household contacts of 30%, which is much higher than SARS-CoV and MERS-CoV did. Timely quarantine of all confirmed patients, suspected cases and close contacts is urgently needed to prevent COVID-19 from a wider spread.

Nederlands

 • Concluderend, SARS-CoV-2 veroorzaakte een secundaire transmissie bij huishoudelijke contacten van 30%, wat veel hoger is dan SARS-CoV en MERS-CoV. Tijdige quarantaine van alle bevestigde patiënten, vermoedelijke gevallen en nauwe contacten is dringend nodig om te voorkomen dat COVID-19 zich verder verspreidt.
Household Transmission Of SARS Co V 2
PDF – 551,2 KB 539 downloads

How do children spread the coronavirus? The science still isn’t clear

News Publication date 14 May 2020

How Do Children Spread The Coronavirus The Science Still Isnt Clear
PDF – 218,2 KB 522 downloads

Hundreds of severe pediatric COVID-19 infections in Wuhan prior to the lockdown

Publication date

Hundreds Of Severe Pediatric COVID 19 Infections In Wuhan Prior To The Lockdown
PDF – 209,5 KB 476 downloads

Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event

Infection Fatality Rate Of SARS Co V 2 Infection In A German Community With A Super Spreading Event
PDF – 652,6 KB 456 downloads

Insight into COVID‐2019 for pediatricians

Publication date

Insight Into COVID 2019 For Pediatricians
PDF – 649,0 KB 458 downloads

Integrated analyses of single-cell atlases reveal age, gender, and smoking status associations with cell type-specific expression of mediators of SARS-CoV-2 viral entry and highlights inflammatory programs in putative target cells

Publication date

Integrated Analyses Of Single Cell Atlases Reveal Age Gender And Smoking Status Associations With Cell Type Specific Expression
PDF – 20,4 MB 396 downloads

Lessons unfolding from pediatric cases of COVID‐19 disease caused by SARS‐CoV‐2 infection

Publication date

Lessons Unfolding From Pediatric Cases Of COVID 19 Disease Caused By SARS Co V 2 Infection
PDF – 253,8 KB 477 downloads

Multicentre Italian study of SARS-CoV-2 infection in children and adolescents, preliminary data as at 10 April 2020

Publication 7 May date 2020

Multicentre Italian Study Of SARS Co V 2 Infection In Children And Adolescents Preliminary Data As At 10 April 2020
PDF – 105,3 KB 480 downloads

Novel coronavirus disease (COVID-19) in children

Publication date

Novel Coronavirus Disease COVID 19 In Children
PDF – 224,4 KB 506 downloads

Novel coronavirus infection in children outside of Wuhan, China

Publication date 7 April 2020

 • The clinical symptoms of the new coronavirus infection in children were not typical and showed a less aggressive clinical course than teenage and adult patients. Children who have a familial clustering or have a family member with a definite diagnosis should be reported to ensure a timely diagnosis.

Nederlands

 • De klinische symptomen van de nieuwe coronavirus-infectie bij kinderen, waren niet typisch, en vertoonden een minder agressief klinisch beloop dan bij tiener- en volwassen patiënten. Kinderen met een familiale clustering of een familielid met een definitieve diagnose moeten worden gemeld om een ​​tijdige diagnose te garanderen.
Novel Coronavirus Infection In Children Outside Of Wuhan China
PDF – 456,2 KB 474 downloads

Novel coronavirus in a 15-day-old neonate with clinical signs of sepsis, a case report

Publication date

Novel Coronavirus In A 15 Day Old Neonate With Clinical Signs Of Sepsis A Case Report
PDF – 930,1 KB 482 downloads

Outbreak of COVID-19 infection in children: fear and serenity

Outbreak Of COVID 19 Infection In Children Fear And Serenity
PDF – 266,7 KB 504 downloads

Positive rectal swabs in young patients recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Publication date 23 April 2020

 • The study might suggest the positive RT-PCR after recovery did not mean disease relapse or virus reinfection. Adding RT-PCR test of rectal swabs to the criteria for discharge or discontinuation of quarantine might be necessary.
Positive Rectal Swabs In Young Patients Recovered From Coronavirus Disease 2019 COVID 19
PDF – 865,0 KB 467 downloads

Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2

Publication date

Presymptomatic Transmission Of SARS Co V 2
PDF – 150,4 KB 524 downloads

Prolonged viral shedding in feces ofpediatric patients with coronavirus disease2019

Publication date 25 March 2020

 • SARS-CoV-2 may exist in children’s gastrointestinal tract for a longer time than respiratory system. Persistent shedding of SARS-CoV-2 in stools of infected children raises the possibility that the virus might be transmitted through contaminated fomites. Massive efforts should be made at all levels to prevent spreading of the infection among children after reopening of kindergartens and schools.

Nederlands

 • SARS-CoV-2 kan langer in het maagdarmkanaal van kinderen voorkomen dan het ademhalingssysteem. Als SARS-CoV-2 voortdurend wordt uitgescheiden in de ontlasting van geïnfecteerde kinderen, bestaat de kans dat het virus wordt overgedragen via besmette uitwerpselen. Er moeten op alle niveaus enorme inspanningen worden geleverd, om verspreiding van de infectie onder kinderen na heropening van kleuterscholen en scholen te voorkomen.
Prolonged Viral Shedding In Feces Ofpediatric Patients With Coronavirus Disease 2019
PDF – 1,1 MB 474 downloads

Repeated seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in a population-based sample

Publication date 6 May 2020

 • We found no differences in seroprevalence between children/young-adults (5-19 years old) and middle age adults, with those older than 50 years having a significantly lower seroprevalence than 20-49 year olds. Although children present typical COVID-19 symptoms far less frequently than adults, these results provide support to emerging research showing that they indeed get infected at similar rates. This should be considered in view of increased concerns about severe inflammatory syndromes in children that could be COVID-19-related, and of the worldwide debate around opportunity and modality of school re-openings.

Nederlands

 • We vonden geen verschillen in seroprevalentie tussen kinderen / jongvolwassenen (5-19 jaar oud) en volwassenen van middelbare leeftijd, waarbij degenen ouder dan 50 jaar een significant lagere seroprevalentie hebben dan 20-49 jaar oud. Hoewel kinderen veel minder vaak typische COVID-19-symptomen vertonen dan volwassenen, bieden deze resultaten ondersteuning voor opkomend onderzoek waaruit blijkt dat ze inderdaad in vergelijkbare mate worden geïnfecteerd. Dit moet in overweging worden genomen gezien de toegenomen bezorgdheid over ernstige inflammatoire syndromen bij kinderen die COVID-19-gerelateerd zouden kunnen zijn, en vanwege het wereldwijde debat over kansen en modaliteit van heropeningen op school.
Repeated Seroprevalence Of Anti SARS Co V 2 Ig G Antibodies In A Population Based Sample
PDF – 210,0 KB 507 downloads

SARS-CoV-2 (COVID-19): What do we know about children? A systematic review

SARS Co V 2 COVID 19 What Do We Know About Children A Systematic Review
PDF – 1,0 MB 444 downloads

SARS-CoV2 infection and primary school closure

Publication date

SARS Co V 2 Infection And Primary School Closure
PDF – 50,2 KB 535 downloads

SARS-CoV-2 Infection in Children

23 april 2020

 • This report describes a spectrum of illness from SARS-CoV-2 infection in children. In contrast with infected adults, most infected children appear to have a milder clinical course. Asymptomatic infections were not uncommon. Determination of the transmission potential of these asymptomatic patients is important for guiding the development of measures to control the ongoing pandemic.

Nederlands

 • Dit rapport beschrijft een ziektespectrum van SARS-CoV-2-infectie bij kinderen. In tegenstelling tot geïnfecteerde volwassenen, lijken de meeste geïnfecteerde kinderen een milder klinisch verloop te hebben. Asymptomatische infecties waren niet zeldzaam. Bepaling van het transmissiepotentieel van deze asymptomatische patiënten is belangrijk als leidraad voor de ontwikkeling van maatregelen om de aanhoudende pandemie onder controle te houden.
SARS Co V 2 Infection In Children
PDF – 306,7 KB 500 downloads

SARS-CoV-2 infection in children: Transmission dynamics and clinical characteristics

Publication date

SARS Co V 2 Infection In Children Transmission Dynamics And Clinical Characteristics
PDF – 581,5 KB 484 downloads

SARS-CoV-2 infection in children - Understanding the immune responses and controlling the pandemic

Publication date

SARS Co V 2 Infection In Children Understanding The Immune Responses And Controlling The Pandemic
PDF – 6,2 MB 491 downloads

SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients

Publication date

SARS Co V 2 Viral Load In Upper Respiratory Specimens Of Infected Patients
PDF – 382,4 KB 473 downloads

School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review

2020

School Closure And Management Practices During Coronavirus Outbreaks Including COVID 19 A Rapid Systematic Review
PDF – 236,6 KB 458 downloads

School Opening Delay Effect on Transmission Dynamics of Coronavirus Disease 2019 in Korea: Based on Mathematical Modeling and Simulation Study

Publication date

School Opening Delay Effect On Transmission Dynamics Of Coronavirus Disease 2019 In Korea
PDF – 1,3 MB 528 downloads

Seroprevalence of SARS-CoV-2 among children visiting a hospital during the initial Seattle outbreak

Seroprevalence Of SARS Co V 2 Among Children Visiting A Hospital During The Initial Seattle Outbreak
PDF – 533,4 KB 460 downloads

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection in Children and Adolescents: A Systematic Review

Publication date

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS Co V 2 Infection In Children And Adolescents A Systematic Review
PDF – 188,5 KB 461 downloads

Severe COVID-19 in Children and Young Adults in the Washington, DC Metropolitan Region

Severe COVID 19 In Children And Young Adults In The Washington DC Metropolitan Region
PDF – 465,5 KB 420 downloads

Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population

Spread Of SARS Co V 2 In The Icelandic Population
PDF – 724,5 KB 436 downloads

Suppression of COVID19 outbreak in the municipality of Vó, Italy

Publication date 18 April 2020

Suppression Of COVID 19 Outbreak In The Municipality Of Vo Italy
PDF – 457,7 KB 442 downloads

Systematic review of COVID‐19 in children show milder cases and a better prognosis than adults

Maart 2020

Systematic Review Of COVID 19 In Children Show Milder Cases And A Better Prognosis Than Adults
PDF – 553,3 KB 448 downloads

The clinical and immunological features of pediatric COVID-19 patients in China

Publication date

 • Taking together, this study described the clinicalfeatures of paediatric patients infected SARS-CoV-2. The paediatrics showed mild symptom and different immuneprofile. Therefore, paediatric patients are easily to beignored in practice. We advise that nucleic acid test orexamination of serum IgM/IgG antibodies against SARS-CoV-2 should be taken for children with exposure historyregardless of clinical symptom.

Nederlands

 • Samenvattend beschreef deze studie de klinische kenmerken van pediatrische patiënten die met SARS-CoV-2 waren geïnfecteerd. De kinderen vertoonden milde symptomen en verschillende immunoprofielen. Daarom zijn pediatrische patiënten in de praktijk gemakkelijk over het hoofd te zien. We adviseren dat kinderen met een voorgeschiedenis van blootstelling, ongeacht het klinische symptoom, een ​​nucleïnezuurtest of onderzoek van IgM / IgG-antilichamen in serum tegen SARS-CoV-2 moeten worden uitgevoerd.
The Clinical And Immunological Features Of Pediatric COVID 19 Patients In China
PDF – 698,6 KB 530 downloads

The different clinical characteristics of corona virus disease cases between children and their families in China – the character of children with COVID-19

Publication date 25 March 2020

 • COVID-19 in children is mainly caused by family transmission, and their symptoms are mild and prognosis is better than adult. However, their PCR result in stool showed longer time than their families. Because of the mild or asymptomatic clinical process, it is difficult to recognize early for pediatrician and public health staff.

Nederlands

 • COVID-19 bij kinderen wordt voornamelijk veroorzaakt door overdracht van het gezin en de symptomen zijn mild en de prognose is beter dan bij volwassenen. Hun ontlasting (PCR-resultaat) vertoonde het virus echter een langere tijd dan bij familieleden. Vanwege het milde of asymptomatische klinische proces is het moeilijk om vroegtijdig te herkennen voor kinderartsen en personeel voor de volksgezondheid.
The Different Clinical Characteristics Of Corona Virus Disease Cases Between Children And Their Families In China The Character Of Children With
PDF – 1,6 MB 508 downloads

The impact of school reopening on the spread of COVID-19 in England

Preprint 4 june 2020

 • Given the uncertainties, in part due to limited data on COVID-19 in children,school reopening should be carefully monitored. Ultimately, the decision about reopening classrooms is a difficult trade-off between increased epidemiological consequences and the emotional, educationaland developmental needs of children.

Nederlands

 • Gezien de onzekerheden, mede als gevolg van beperkte gegevens over COVID-19 bij kinderen, moet de heropening van scholen zorgvuldig worden gemonitord. Uiteindelijk is de beslissing om klaslokalen te heropenen een moeilijke afweging tussen toegenomen epidemiologische gevolgen en de emotionele-, educatieve- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
The Impact Of School Reopening On The Spread Of COVID 19 In England
PDF – 1,6 MB 451 downloads

The Independent SAGE report 2: Should Schools Reopen?Interim Findings and Concerns

22 May 2020

Independent Sage Brief Report On Schools
PDF – 878,1 KB 443 downloads

The intriguing features of COVID-19 in children and its impact on the pandemic

Publication date

The Intriguing Features Of COVID 19 In Children And Its Impact On The Pandemic
PDF – 325,0 KB 477 downloads

The Role of Children in the Dynamics of Intra Family Coronavirus 2019 Spread in Densely Populated Area

 • Index cases were omitted from the analysis to prevent biased higher rates in adults since in almost all cases, the index case that led to testing the household was an adult.
 • SARS-CoV-2 positive PCR was documented in the different age groups as follows:
  1. In 21 out of 36 adults (>18 years) (58.3%)
  2. In 13 of 40 children, 5–17 years (32.5%)
  3. In 2 of 18 children, 0–4 (<5) years of age (11.8%)
 • Our results do not necessarily indicate that reopening school is safe regarding the potential of re-emergence of Covid-19 spread since various rates of transmission are expected to occur also in school and therefore reopening school should be practiced with caution and with close monitoring of Covid-19 spread.

Nederlands

 • Indexgevallen werden weggelaten uit de analyse om vooringenomen hogere percentages bij volwassenen te voorkomen, aangezien in bijna alle gevallen het indexgeval dat leidde tot het testen van het huishouden een volwassene was.
 • SARS-CoV-2 positieve PCR werd als volgt gedocumenteerd in de verschillende leeftijdsgroepen:
  1. Bij 21 van de 36 volwassenen (> 18 jaar) (58,3%)
  2. Bij 13 van de 40 kinderen van 5-17 jaar (32,5%)
  3. Bij 2 van de 18 kinderen van 0–4 (<5) jaar oud (11,8%)
 • Onze resultaten geven niet noodzakelijkerwijs aan dat de heropening van school veilig is met betrekking tot het potentieel van heropkomst van Covid-19-verspreiding, aangezien wordt verwacht dat verschillende transmissiesnelheden ook op school zullen plaatsvinden en daarom moet de heropening van school met de nodige voorzichtigheid en met nauwgezette monitoring van de Covid-19-verspreiding gebeuren.
The Role Of Children In The Dynamics Of Intra Family Coronavirus 2019 Spread In Densely Populated Area
PDF – 265,6 KB 468 downloads

The role of children in the spread of COVID-19: Using household data from Bnei Brak, Israel, to estimate the relative susceptibility and infectivity of children

Preprint 5 june 2020

The Role Of Children In The Spread Of COVID 19 Using Household Data From Bnei Brak Israel To Estimate The Relative Susceptibility And
PDF – 2,3 MB 467 downloads

Updated diagnosis, treatment and prevention of COVID‑19 in children: experts’ consensus statement (condensed version of the second edition)

Publication date

Updated Diagnosis Treatment And Prevention Of COVID 19 In Children Experts Consensus Statement Condensed Version Of The Second Edition
PDF – 746,0 KB 493 downloads

Viral RNA Load in Mildly Symptomatic and Asymptomatic Children with COVID-19, Seoul

Link: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/10/20-2449_article

 • Along with positive SARS-CoV-2 RNA in nasopharyngeal swabs, viral RNA was detectable at high concentration for >3 weeks in fecal samples from 12 mildly symptomatic and asymptomatic children with COVID-19. Saliva also tested positive during the early phase of infection. If proven infectious, feces and saliva could serve as transmission sources.

Nederlands

 • Samen met positief SARS-CoV-2-RNA in nasofaryngeale uitstrijkjes, was viraal RNA gedurende >3 weken in hoge concentratie detecteerbaar in fecale monsters van 12 licht symptomatische en asymptomatische kinderen met COVID-19. Speeksel testte ook positief tijdens de vroege fase van infectie. Bij bewezen besmettelijkheid, kunnen uitwerpselen en speeksel als transmissiebronnen dienen.

Wiedereröffnung von Bildungseinrichtungen – Überlegungen, Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen

Publication date

 • Zusammenfassend sprechen die folgenden Faktoren dafür, dass Kinder – wie bei anderen respiratorisch übertragbaren Erkrankungen – relevant zu einer Verbreitung von COVID-19 beitragen: (1) Kinder haben häufig einen asymptomatischen oder sehr milden Verlauf, und werden dementsprechend oft nicht als SARS-CoV-2-Infizierte erkannt; (2) Asymptomatische und präsymptomatische Übertragungen spielen im aktuellen Infektionsgeschehen prozentual eine wichtige Rolle; (3) Asymptomatische und präsymptomatische Übertragungen können ohne Schutzmaßnahmen im Alltag nur schwer verhindert werden; (4) Vor allem jüngere Kinder können sich nicht in vollem Umfang an kontaktreduzierende und Hygienemaßnahmen halten. Es besteht damit die Gefahr, dass sich SARS-CoV-2 effektiv unter Kindern und Jugendlichen in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ausbreitet. Auf Grund der verschiedenen und engen außerschulischen Kontakte ist zudem von einem Multiplikatoreffekt mit Ausbreitung in den Familien und nachfolgend in der Bevölkerung auszugehen.

Nederlands

 • Samengevat suggereren de volgende factoren dat kinderen - net als bij andere via de luchtwegen overdraagbare aandoeningen - een relevante bijdrage leveren aan de verspreiding van COVID-19: (1) kinderen hebben vaak een asymptomatisch of zeer mild beloop en worden daarom vaak niet geclassificeerd als SARS-CoV-2-geïnfecteerd gedetecteerd; (2) Asymptomatische en presymptomatische transmissies spelen een belangrijke rol als percentage in het huidige infectieproces; (3) Asymptomatische en presymptomatische transmissies kunnen in het dagelijks leven slechts met moeite worden voorkomen; (4) Met name jongere kinderen kunnen niet volledig voldoen aan contactverminderende en hygiënemaatregelen.
 • Het risico bestaat daarom dat SARS-CoV-2 zich effectief verspreidt onder kinderen en jongeren in zorg- en onderwijsinstellingen. Door de diverse en nauwe buitenschoolse contacten kan ook worden uitgegaan van een multiplicatoreffect met spreiding in de gezinnen en vervolgens in de bevolking.
Wiedereroffnung Von Bildungseinrichtungen Uberlegungen Entscheidungsgrundlagen Und Voraussetzungen
PDF – 161,5 KB 432 downloads

Young people play vital role in stopping spread of COVID-19

Publication date 19 March 2020

 • Children and young adults may not be as likely to get severely ill or die from coronavirus disease 2019 (COVID-19) as older adults, but experts say they have an important role in stopping its spread and keeping those who are most vulnerable from getting sick.

Nederlands

 • Kinderen en jongvolwassenen worden mogelijk niet zo vaak ernstig ziek of sterven aan coronavirusziekte 2019 (COVID-19) als oudere volwassenen, maar experts zeggen dat ze een belangrijke rol spelen bij het stoppen van de verspreiding en het voorkomen dat degenen die het meest kwetsbaar zijn ziek worden .
Young People Play Vital Role In Stopping Spread Of COVID 19
PDF – 63,9 KB 506 downloads